Czerniakowska 100 INFORMATOR

Czerniakowska 100 INFORMATOR

Spis Sądów

Serwis oferuje aktualne listy najczęściej wyszukiwanych w Internecie numerów telefonów do właściwych Wydziałów Sądów Rejonowych prowadzących księgi wieczyste w wersji papierowej, do Rejestru Zastawów wydających zaświadczania i odpisy z zastawów, nadto do Krajowego Rejestru Sądowego przy Czerniakowskiej 100 INFORMATOR w Warszawie udostępniającego odpisy aktualne i pełne podmiotów wpisanych do rejestru oraz do Krajowego Rejestru Karnego, który udostępnia zaświadczania o niekaralności dla osób fizycznych i podmiotów zbiorowych.

Spis telefonów

Na stronie można odnaleźć adresy właściwe dla Sądów Rejonowych w tym nowopowstałych zamiejscowych wydziałów ksiąg wieczystych zawierające dokładny adres telefon centrali przy danym wydziale. Spis zawiera dane oddziałów Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w tym siedziby i obszary właściwości Wydziałów Gospodarczych. Wykaz Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego w tym adres i telefon. Wykaz sądów prowadzących Rejestr Zastawów z oznaczeniem ich obszaru właściwości adres Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych ul. Czerniakowska 100 INFORMATOR. Wykaz wydziałów ksiąg wieczystych, w których wdrożono system informatyczny elektronicznych ksiąg wieczystych wraz z kodami wydziałów.


Zobacz także KRS Czerniakowska lub Rejestr Karny Czerniakowska